دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر حسین یغفوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکتر حسین یغفوری  استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست.