دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر حمید رضا رخشانی نسب به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29
پیوستن دکتر حمید رضا رخشانی نسب  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .