پیوستن دکتر حمید رضا رخشانی نسب به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29
پیوستن دکتر حمید رضا رخشانی نسب  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .