پیوستن دکتر امیر حمزه شهبازی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکتر امیر حمزه شهبازی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .