پیوستن دکترابوذر پایدار گلسنگ به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکترابوذر پایدار گلسنگ  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .