پیوستن دکتر جواد بذر افشان به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکتر جواد بذر افشان  استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست.