پیوستن دکتر سیروس قنبری به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکتر سیروس قنبری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان وبلوچستان  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .