پیوستن دکتر حسین غضنفرپور به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکتر حسین غضنفرپور  عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری به جمع حامیان علمی همایش پیوست .