پیوستن دکتر علی اصغر عبداللهی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

علی اصغر عبداللهی  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .