پیوستن دکتر حجت الله شرفی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

حجت الله شرفی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .