پیوستن دکتر مصطفی خبازی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

مصطفی خبازی  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .