پیوستن دکتر محسن پورخسروانی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

محسن پورخسروانی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .