پیوستن دکتر بهنام مغانی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

بهنام مغانی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .