پیوستن دکتر نعیما محمدی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

نعیما محمدی دکترای جامعه شناسی  دانشگاه شهید باهنر کرمان  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .