دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر علی اصغر مقصودی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

علی اصغر مقصودی  دکترای جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .