پیوستن دکتر علی اصغر مقصودی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

علی اصغر مقصودی  دکترای جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .