پیوستن دکتر ایرج جلالی پور به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

دکتر  ایرج جلالی پور از مجتمع آموزش عالی بم   به جمع حامیان علمی همایش پیوست .