پیوستن امیر عباس نجفی پور عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم
1396/11/29

امیر عباس نجفی پور عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم به جمع حامیان علمی همایش پیوست .