پیوستن سلیمه قنبری عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

 سلیمه قنبری عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم به جمع حامیان علمی همایش پیوست .