پیوستن مرضیه خلیلی زاده گنجعلیخانی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/29

پیوستن مرضیه خلیلی زاده گنجعلیخانی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بم به جمع حامیان علمی همایش پیوست .