پیوستن دکتر صادق صید بیگی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر صادق صید بیگی دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به جمع حامیان علمی همایش پیوست .