پیوستن دکتر عباس تقی زاده به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر عباس تقی زاده دکترای ارتباطات اجتماعی و فعال در حوزه گردشگری  از دانشگاه فرهنگیان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .