پیوستن به دکتر زهیر مصطفی بلوردی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر زهیر مصطفی بلوردی دکترای جامعه شناسی و مدیرپژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کرمان  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .