پیوستن دکتر محمود پایندان به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر محمود پایندان دکترای  جغرافیای استراتژیک از دانشگاه فرهنگیان کرمان به جمع حامیان علمی همایش پیوست.