دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
طراحی ست اداری
1395/11/26

ست اداری کنفرانس شامل سربرگ، پاکت نامه ملخی و پاکت نامه A4 می باشد که توسط بخش گرافیک آسان همایش طراحی می گردد این خدمت نیز با در نظر گرفتن هویت بصری کنفرانس طراحی می گردد و در حالت های مناسب برای چاپ و جهت استفاده در سامانه ارائه می گردد.