پیوستن دکتر شهرام مینویی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر شهرام مینویی  دکترای معماری و شهرسازی به جمع حامیان علمی این  همایش پیوست .