پیوستن دکتر امیر سلطانی نژاد به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

امیر سلطانی نژاد  دکترای جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان کرمان به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .