پیوستن دکتر محمد علی معین فر به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

محمد علی معین فر  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری به جمع حامیان علمی همایش پیوست .