پیوستن دکتر نسا خزاعی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

نسا خزاعی  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز به جمع حامیان علمی همایش پیوست .