پیوستن دکتر رحیم سرور به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر  رحیم سرور مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و‌ تحقیقات تهران به جمع حامیان علمی همایش پیوست.