پیوستن دکتر منصور یوسفی جولندان به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

منصور یوسفی جولندان دکتری تخصصی در رشته مردم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورگیلان به جمع حامیان علمی  این همایش پیوست.