پیوستن دکتر محمد فرجی دارابخانی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر محمد فرجی دارابخانی  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور ایلام به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .