پیوستن دکتر مراد یگانه دکتری علوم اجتماعی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01


 مراد یگانه دکتری علوم اجتماعی و فرماندار شهرستان چرداول ایلام به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .