پیوستن دکتر پرویز اکبری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01


پرویز اکبری ،دکترای شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .