پیوستن دکتر حسین اسماعیلی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر حسین‌اسماعیلی دکترای مردم شناسی و فرماندار صومعه سرا به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .