پیوستن دکتر احسان علی پوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر احسان علی پوری پژوهشگر راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .