دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر احسان علی پوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر احسان علی پوری پژوهشگر راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .