دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر علی مهرابی نژاد به جمع حامیان همایش
1396/12/01

علی مهرابی نژاد دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه باهنر به جمع حامیان همایش پیوست .