پیوستن دکتر علی مهرابی نژاد به جمع حامیان همایش
1396/12/01

علی مهرابی نژاد دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه باهنر به جمع حامیان همایش پیوست .