دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر یوسفعلی زیاری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر یوسفعلی زیاری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به جمع حامیان علمی این همایش پیوست.