پیوستن دکتر یوسفعلی زیاری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر یوسفعلی زیاری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به جمع حامیان علمی این همایش پیوست.