پیوستن دکتر فریده اسدیان به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر فریده اسدیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به جمع حامیان همایش پیوست .