پیوستن دکتر یوسف درویشی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر یوسف درویشس ،دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری  عضو هیات  علمی و مسئول ارتباط دانشگاه با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان اردبیل به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .