پیوستن دکتر سید علی نوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/03

 

  سید علی نوری دکترای شهرسازی ومدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به جمع حامیان علمی این همایش پیوست.