پیوستن سرکار خانم مرضیه افضلی از استانداری کرمان به جمع حامیان همایش
1396/12/03

سرکار خانم مرضیه افضلی از استانداری کرمان به جمع حامیان همایش پیوست.