پیوستن دکتر غلامعلی حمزه به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

دکتر غلامعلی حمزه  از دانشگاه زابل به جمع حامیان علمی  این  همایش پیوست .