پیوستنن دکتر رضا ریاحیان به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

دکتر رضا ریاحیان  از اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی  و گردشگری کرمان  به جمع حامیان علمی  این همایش پیوست .