پیوستن خانم دکتر افسون مهدوی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

افسون مهدوی  دکترای شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرمان به جمع حامیان علمی  این همایش پیوست .