پیوستن دکتر علی حیدری به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/28

 دکتر علی حیدری از گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یاسوج جمع حامیان علمی همایش پیوست .