پیوستن دکتر دکتر حسین کماسی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/07

حسین کماسی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران به جمع حامیان علمی این همایش پیوست