پیوستن دکتر سمیه ذهاب ناظوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/07

دکتر سمیه ذهاب ناظوری دکترای جغرافیایی طبیعی از دانشگاه تهران و عضو انجمن حمایت از کویر لوت به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .