دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر سمیه ذهاب ناظوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/07

دکتر سمیه ذهاب ناظوری دکترای جغرافیایی طبیعی از دانشگاه تهران و عضو انجمن حمایت از کویر لوت به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .