پیوستن دکتر محمود اکبری به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/28

دکتر محمود اکبری  از گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یاسوج به جمع حامیان علمی همایش پیوست .