دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر عیسی ابراهیم زاده به جمع کمیته علمی همایش
1396/11/29

دکتر عیسی ابراهیم زاده  استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست.