پیوستن دکتر عیسی ابراهیم زاده به جمع کمیته علمی همایش
1396/11/29

دکتر عیسی ابراهیم زاده  استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان به جمع حامیان علمی همایش پیوست.