دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
مهلت ثبت نام و ارسال اصل مقالات »
1397/07/10
داوری مقالات »
1397/07/10
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/25
پوستر همایش
Poster
اعضای کمیتۀ اجرایی، کمیتۀ علمی و کمیتۀ داوران همایش

 اعضای کمیتۀ اجرایی همایش: 

 

رئیس ستاد همایش: خانم مرجان موسوی زاده

....................................

نائب رئیس همایش: مهندس مجتبی صفرعلی زاده

 

....................................

 دبیر علمی همایش: دکتر صادق کریمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

....................................

 دبیر اجرایی همایش: آقای حمید قنبری 

 

....................................

 اعضای کمیتۀ علمی همایش:

 

....................................

اعضای کمیتۀ داوران و مشاورین علمی همایش: